Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст. : вучэб.-метад. дапам. для самаст. работы студэнтаў дзён. і безадр. форм навучання спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» спецыялізацый 1-08 01 01-02 «Радыёэлектроніка», 1-08 01 01-07 «Інфарматыка», 1-08 01 01-08 «Эканоміка і кіраванне» : у 2 ч. Ч. 1


Информация

  • Автор(ы): Курсевич С.Р.
  • Издательство: МДВРК
  • Год издания: 2006
  • Количество страниц: 80 стр.
  • ISBN: 985-6754-60-7 (ч. 1)
  • УДК: 947.6(075)
  • ББК: 63.3(4Беи)я7

Аннотация

У дапаможніку змешчаны метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі працы на лекцыях і кароткія даведкі аб важнейшых падзеях гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII ст., па самастойнаму вывучэнню некаторых пытанняў і падрыхтоўцы да семінарскіх заняткаў і іх план, а таксама прыкладныя пытанні да экзамену. Спіс літаратуры складзены з крыніц, асноўнай і дадатковай. Прызначаны для студэнтаў i выкладчыкаў каледжа.