Гісторыя Беларусі : праграма, метад. указанні і кантрол. заданні для студэнтаў безадрыўнай формы навучання спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» спецыялізацый 1-08 01 01-02 «Радыёэлектроніка», 1-08 01 01-07 «Інфарматыка», 1-08 01 01-08 «Эканоміка і кіраванне»


Информация

  • Автор(ы): Курсевич С.Р.
  • Издательство: МДВРК
  • Год издания: 2005
  • Количество страниц: 88 стр.
  • УДК: 947.6:008(075.8)
  • ББК: 63.3(4Беи)я7

Аннотация

Змяшчаюцца праграма курса, метадычныя ўказанні па вывучэнню курса, выкананню і афармленню кантрольнай работы, тэмы семінарскіх заняткаў і пытанні да заліку. Прызначаны для студэнтаў i выкладчыкаў каледжа.